Piano finanziario e tariffario TARI 2015

Piano finanziario e tariffario TARI 2015 con Delibera n. 9/2015 di approvazione